UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAȚI

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

 

 GHIDUL STUDENTULUI

  Înapoi                                                      

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este o structură universitară autonomă, subordonată Senatului universitar, abilitată să asigure formarea inițială, psihopedagogică și didactică, teoretică și practică, a studenților și absolvenților învățământului universitar în vederea obținerii dreptului de a profesa în învățământ.

Admiterea studenților la cursurile de profesionalizare didactică organizate de către Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic se face la începutul anului I de studii universitare în perioada 01 - 30 octombrie prin:

1.      înscrierea la secretariatul D.P.P.D. pe baza unei cereri tip de înscriere și a depunerii unui dosar plic cu următoarele acte: copie certificat de naștere, copie B.I./ C.I., adeverință de student care să ateste statutul financiar al studentului, contract de studii (formular tip).

2.      susținerea unui interviu care vizează competențele academice ale candidatului, analizarea motivației și a atitudinii față de profesia didactică. Interviul va fi realizat în primele săptămâni ale anului universitar, fără a aplica nici un fel de criterii discriminatorii, fără taxă, de către o comisie formată din specialiștii D.P.P.D., acordându-se calificativele de „admis” sau „respins”.

3.      semnarea și aprobarea contractului de studii pentru studenții care au obținut la interviu calificativul „admis”.

Începând cu anul II, studenții se vor reînscrie la începutul fiecărui an universitar la programul de studii al D.P.P.D. prin completarea doar a cererii tip de înscriere și a unui act adițional la contractul de studii încheiat în anul I.

 

Programul de studii oferit de D.P.P.D. cuprinde discipline și activități didactice prevăzute în planul de învățământ  stabilit la nivel  național prin Ordinul privind aprobarea programelor de studii în vederea obținerii certificatelor de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic nr. 4343 din 17.06.2005, fiind realizat prin  două module de pregătire psihopedagogică și metodică:

a)  modulul I - se efectuează pe parcursul studiilor universitare de licență și conferă o certificare parțială pentru profesia didactică, atestată prin adeverință de absolvire, care permite angajarea în învățămant.

b)  modulul II - se efectuează după obținerea diplomei de licență, anterior susținerii examenului de definitivat în învățămant și se finalizează cu obținerea certificatului de absolvire.

Fiecare modul este cotat cu 30 de credite, programul respectand sistemul de alocare și obținere a creditelor. Obținerea actelor de studii de atestare a competenței didactice este condiționată de parcurgerea integrală a fiecărui modul și de promovarea examenelor de evaluare finală.    

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 valabil începand cu anul 2005-2006

 MODULUL  I  (30 CREDITE)

  

Nr.crt.

Disciplina de învățământ

Anul I

Anul II

Anul III

Evaluare

Credite

Total

Sem. 1

Sem. 2

Sem. 3

Sem. 4

Sem. 5

Sem. 6

ore

Din care

C

A

C

A

C

A

C

A

C

A

C

A

C

A

      DISCIPLINE OBLIGATORII

1

PSIHOLOGIA EDUCAȚIEI

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1

5

56

28

28

2

PEDAGOGIE I

(Fundamentele pedagogiei + Teoria și metodologia curriculumului)

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

E2

5

56

28

28

3

PEDAGOGIE II

(Teoria și metodologia instruirii + Teoria și metodologia evaluării)

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

E3

5

56

28

28

4

DIDACTICA SPECIALITĂȚII

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

E4

5

56

28

28

5

DISCIPLINE OPȚIONALE    (1 din oferta de min. 2) 

a. Sociologia educației

b. Psihopedagogia creativității

c. Teorii informaționale și comunicaționale (TIC)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

C5

4

42

14

28

6

PRACTICA PEDAGOGICĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

3

C6

5

84

-

84

7

EVALUARE FINALĂ-

PORTOFOLIU DIDACTIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

E6

1

14

-

14

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5E+2C

30

364

126

238

                                       

 

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

MODULUL  II   (30 CREDITE)

valabil începand cu  anul 2008-2009 

Nr.

crt.

Disciplina de învățământ

Anul I

Anul II

Evaluare

Credite

Total

Sem. 1

Sem. 2

Sem. 3

Sem. 4

ore

Din care

C

A

C

A

C

A

C

A

C

A

              DISCIPLINE OBLIGATORII

1

DIDACTICA ARIEI CURRICULARE

2

2

 

 

 

 

 

 

E1

5

56

28

28

2

MANAGEMENTUL CLASEI

 

 

2

2

 

 

 

 

E2

5

56

28

28

3

CONSILIERE ȘI ORIENTARE

 

 

 

 

2

2

 

 

E3

5

56

28

28

4

INSTRUIRE ASISTATĂ DE CALCULATOR

1

2

 

 

 

 

 

 

C1

4

42

14

28

               DISCIPLINE OPȚIONALE

5

OPȚIONAL I (1 din 4)

Educație  interculturală

Politici educaționale

Doctrine pedagogice contemporane

Managementul organizației școlare

 

 

2

1

 

 

 

 

C2

4

42

28

 

 

 

14

6

OPȚIONAL II  (1 din 4)

Psihopedagogia adulților

Fundamentele psihopedagogiei speciale

Sociologia educației

Metodologia cercetării în științele educației

 

 

 

 

2

1

 

 

C3

4

42

28

14

7

EVALUARE FINALĂ-PROIECT

STAGIUL DE PRACTICĂ (42 ore)

(pentru cei care nu au funcționat în învățământ în perioada  dintre parcurgerea modulului I și  înscrierea la modulul 2)

 

 

 

 

 

3

 

 

E3

3

42

-

42

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

4E+3C

30

336

154

182

 Disciplinele Didactica specialității și Practica pedagogică vor fi precedate de promovarea disciplinelor Psihologia educațională și Pedagogie. Disciplinele opționale pot fi frecventate în oricare dintre anii de studii universitare de licență.

 

COMPETENȚELE GENERALE CONFERITE DE SPECIALIZARE

1. Competențe de cunoaștere:

·   cunoașterea și înțelegerea adecvată a problematicii specifice domeniului psihopedagogic și metodic;

·   înțelegerea statutului științific al disciplinelor  programului de formare psihopedagogică și metodică și a rolului acestora în pregătirea pentru cariera didactică;

·   cunoașterea statutului, a rolurilor și standardelor profesionale pentru cariera didactică;

·   cunoașterea direcțiilor de dezvoltare și perfecționare a învățământului românesc în contextul actual al asigurării calității în educație;

·   formarea unei concepții sistemice asupra formării și dezvoltării personalității umane prin educație; 

·   explicarea și interpretarea relației dintre structurile cognitive, operaționale, atitudinal axiologice și acționale necesare profesiei didactice;

·   interpretarea raportului dintre teoria și practica educațională prin analiza interdisciplinară a diferitelor concepte, modele teoretice și acționale.

2. Competențe instrumental-aplicative:

·   utilizarea unei varietăți de strategii de cunoaștere, formare și dezvoltare a personalității umane;

·   formarea capacității de proiectare, realizare și evaluare a activităților instructiv-educative;

·   dezvoltarea capacității de investigare și optimizare a realității educaționale;

·   analiza, interpretarea critică a teoriei și practicii educaționale și integrarea optimă a datelor în activitățile didactice;

·   implementarea noilor tehnologii de instruire asistată de calculator în procesul instructiv-educativ.

3. Competențe atitudinale:

·   promovarea relațiilor interpersonale centrate pe valori și principii democratice în activitatea didactică ;

·   stimularea unei atitudini responsabile, pozitive față de dezvoltarea profesională pentru cariera didactică ;

·   stimularea comportamentelor prosociale, de participare civică și de implicare activă în viața comunității ;

·   adoptarea unei atitudini inovative, receptive,  deschise față de schimbare, optimizare și asigurarea calității în educație;

·   promovarea principiilor educației incluzive și a dezvoltării potențialului fiecărei persoane prin educație

  

EXTRASE  DIN FIȘELE  DISCIPLINELOR DE ÎNVĂȚĂMANT

 

  PSIHOLOGIA EDUCAȚIEI

Conținutul disciplinei

Tematică generală

Tematică curs

Tematică seminar

I. Introducere în problematica psihologiei ca știință. Psihologia educației ca ramură a psihologiei generale;

II. Repere psihogenetice și educaționale ale dezvoltării personalității pe parcursul vârstelor școlare.

III. Cunoașterea și catracterizarea psihologică a personalității. Metodele de cunoaștere psihologică a alevului și grupului școlar. Dezvoltarea și maturizarea psihologică și socială a personalității elevului ;

IV. Învățarea școlară - structura și dinamica ei, mecanismele și condițiile ei psihologice. Aspectul procesual și reglator al învățării. Mecanisme psihice implicate în activitatea de învățare.

§   Rolul și importanța psihologiei educației în formarea inițială pentru profesiunea didactică. Profilul psihologic al personalității profesorului;

§   Dezvoltarea psihică pe parcursul vârstelor școlare; 

§   Personalitatea în contextul psihologiei educației. Cunoașterea și caracterizarea psihologică a personalității. Metode de cunoaștere a personalității elevilor;  

§   Învățarea școlară și condițiile psihologice ale acesteia. Modalități de optimizare a proceselor psihice implicate în activitatea de învățare.

Bibliografie obligatorie

selectivă

Cosmovici, A., Iacob, L. (coord), Psihologie școlară, Ed. Polirom, Iași, 1998

Popescu - Neveanu, P. (coord.), Psihologie școlară, Ed. Universității, Buc., 1987

Radu, I., Introducere în psihologia contemporană, Ed. Sincron, Cluj-Napoca, 1990

Radu, I., Psihologia educației și dezvoltării, Ed. Academiei, Buc., 1983

Sălăvăstru, D., Psihologia educației, Ed. Polirom, Iași, 2004

Vrabie, D., Știr, C., Mindu, S., Psihologia educației. Îndrumar pentru activitățile de seminar, Ed. Fundației Universitare „Dunărea de Jos” , Galați, 2004

Vrabie, D., Știr, C., Psihologia educației, Ed. Fundației Universitare „Dunărea de Jos”, Galați, 2004

Zlate, M., Introducere în psihologie, Ed. Polirom, Iași, 2000

 PEDAGOGIE I   

Conținutul disciplinei

Tematică generală

Tematică curs

Tematică seminar

-Pedagogia  - știința educației

-Problematica educației contemporane

-Potențialul uman în educație

-Finalitățile și componentele educației

-Factorii educaționali. Rolul și competențele cadrului didactic

-Conceptul, problematica și tipurile de curriculum școlar

- Obiectivele educaționale

- Problematica proiectării și a conținuturilor curriculare

-Educația și problematica lumii  contemporane - aplicații

-Componentele educației – aplicații

-Factorii educaționali. Rolul și competențele cadrului didactic - aplicații

-Conceptul, problematica și tipurile de curriculum școlar - aplicații

-Operaționalizarea obiectivelor  - aplicații

-Transpunerea conținuturilor curriculare în documentele școlare - aplicații

Bibliografie obligatorie

selectivă

 Barna, A., Antohe, G. - Curs de pedagogie, Ed. Logos, Galați, 2006,vol. I-II;

Barna, A., Alecu, S., Caciuc, V. – Îndrumar pentru activitățile practic aplicative la disciplinele pedagogice, Editura Fundației Universitare "Dunărea de Jos", Galați, 2004.

Nicola, I. - Tratat de pedagogie școlară, Ed. Aramis, Buc., 2004;

Cristea, S. - Dicționar de termeni pedagogici, E.D.P., Buc., 1996/2000;

Cucoș, C. - Pedagogie, Ed. Polirom, Iași, 2006;

Cerghit, I., Neacșu, I., Pânișoară, I. O., Negreț, I.- Prelegeri pedagogice, Editura Polirom, Iași, 2001;

Păun.E., Potolea. D., - Pedagogie. Fundamentări teoretice și demersuri aplicative, Editura Polirom, 2002.

 *** - Revista de pedagogie, colecția 1990 – 2006;

*** - Tribuna învățământului, colecția 1990 – 2006.

 PEDAGOGIE II  

Conținutul disciplinei

Tematică generală

Tematică curs

Tematică seminar

-    Problematica teoriei instruirii. Procesul de învățământ.

-    Normativitatea activității didactice

-    Proiectarea procesului de învățământ - proiectarea didactică

-    Moduri și forme de organizare ale procesului de învățământ

-    Metodologie, mijloace și strategii instructiv-educative

-    Problematica evaluării

-    Forme, metode și instrumente de evaluare

-    Aprecierea rezultatelor școlare

-     Procesul de învățământ ca relație  predare – învățare – evaluare. Aplicații.

-     Comunicarea didactică și dimensiunea relațională a procesului de învățământ. Aplicații.

-     Metodologii și mijloace instructiv – educative moderne. Aplicații.

-     Moduri și forme de organizare ale procesului de învățământ. Aplicații.

-     Proiectarea lecției. Analiza unor proiecte de lecție. Exerciții de proiectare.

-     Evaluarea: concepte, forme, aspecte actuale; metode și instrumente – aplicații.

-     Variabilitatea aprecierii; dezvoltarea capacității de autoevaluare la elevi. Aplicații.

Bibliografie obligatorie

selectivă

Barna, A., Antohe, G., Curs de pedagogie, Ed. Logos, Galați,  2005,vol. II;

Barna, A., Alecu, S., Caciuc, V. – Îndrumar pentru activitățile practic aplicative la disciplinele pedagogice, Editura Fundației Universitare "Dunărea de Jos", Galați, 2004.

Cerghit, I., Metode de învățământ, E.D.P., Buc., 1998/1980;

Cristea, S. , Dicționar de termeni pedagogici, E.D.P., Buc., 1996/2000;

Cucoș, C., Pedagogie, Ed. Polirom, Iași, 2004;

Ionescu, M., Radu, I., Didactica modernă, Ed. Dacia, Cluj – Napoca,2000;

Nicola, I., Tratat de pedagogie școlară, E.D.P., Buc., 1996;

Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic, E.D.P., 2005.

Cerghit, I., Neacșu, I., Pânișoară, I. O., Negreț, I.- Prelegeri pedagogice, Editura Polirom, Iași, 2001;

Păun.E., Potolea. D., - Pedagogie. Fundamentări teoretice și demersuri aplicative, Editura Polirom, 2002.

Stoica , A., (coord) - Evaluarea curentă și examenele, Ghid pentru profesori,SNEE, 2001;

*** - Revista de pedagogie, colecția 1990 – 2006;

 *** - Tribuna învățământului, colecția 1990 – 2006.

 

DIDACTICA CHIMIEI

Conținutul disciplinei

Tematică generală

Tematică curs

Tematică seminar

§ Didactica specialității – chimie; finalități și caracteristici

§ Normativitatea procesului de învățământ- specificitatea principiilor în domeniul chimiei

§ Obiectivele educaționale din perspectiva chimiei

§ Prezentarea și analiza curriculumului specific chimiei

§ Proiectarea didactică la disciplina chimie

§ Metode de predare – învățare specifice chimiei

§ Mijloace de învățământ utilizate în predarea chimiei

§ Forme de organizare a procesului de învățământ la disciplina chimie

§ Probleme specifice evaluării la disciplina chimie

§     Niveluri și tipuri de obiective educaționale

§     Aplicabilitatea principiilor didactice în predarea chimiei 

§     Analiza conținuturilor și documentelor curriculare specifice chimiei;

§     Strategia didactică în predarea- învățarea chimiei;

§     Proiectarea activității didactice

§     Rolul mijloacelor de învățământ în predarea chimiei; Alte forme de organizare ale activității didactice la chimie;

§     Forme, metode și instumente de evaluare specifice chimiei.

Bibliografie obligatorie

selectivă

Barna, A., Antohe, G. - Curs de pedagogie, Ed. Logos, Galați,  2005,vol. II;

Cerghit, I. - Metode de învățământ, E.D.P., Buc., 1998

Cornelia Gheorghiu și colab. - Metodica predarii chimiei in clasele VII-VIII, EDP Bucuresti, 1982.

Curriculum Național. Programe școlare pentru clasele a X-a-a XII-a. Volumele 1-9, M.E.C., C.N.C., TipogrupPress, Buzău, 2001.

Ionescu, M., Radu, I. - Didactica modernă, Ed. Dacia, Cluj - Napoca, 1995;

Marieta Sava - Metodologii didactice moderne in invatarea chimiei, E.D.P., Buc., 1980.

Ortansa Petrovanu si colab - Metodica predarii chimiei in liceu., E. D. P. Bucuresti, 1982.

Stoica , A., (coord) - Evaluarea    curentă     și    examenele, Ghid pt. profesori, SNEE, 2001;

 DIDACTICA FILOSOFIEI

Conținutul disciplinei

Tematică generală

Temele cursului

Tematică seminar

- Obiectul, structura și scopul Didacticii filosofiei

- Obiectivele/competențele pedagogice ale studierii filozofiei în învățământul preuniversitar românesc

- Conținutul învățământului filozofic în liceele românești

- Metodele de învățământ specifice predării-învățării filozofiei în școală

- Mijloacele de învățământ pentru studierea filozofiei în școală

- Forme de organizare a procesului de predare-învățare a filozofiei

- Evaluarea și autoevaluarea rezultatelor școlare la filozofie

- Profesorul de filozofie – vocație, tact pedagogic, cunoștințe și convingeri

- Ierarhia obiectivelor educaționale

-Metodologia elaborării obiectivelor lecției de filozofie

- Metodele de învățământ

-  Formarea conceptelor filozofice

- Proiectarea activității didactice

- Forme de evaluare și autoevaluare ale activității școlare prin lecțiile de filozofie

Bibliografie obligatorie

selectivă

Albulescu, Ion și Albulescu, Mirela, Predarea și învățarea disciplinelor socio-umane, Polirom, Iași, 2000;

Bîrsan, M. ș.a., Lecții de filozofie, Humanitas, 1990;

Cazacu, Aurel, Didactica filosofiei, Editura Fundației România de mâine, București, 2003;

Grunberg, C. Metodica predării filozofiei în liceu, E.D.P., București, 1983;

Ivlampie, I. „Cum se poate preda filozofia?”, în Inovație și schimbare în educație, Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos”, Galați, 2003;

Ivlampie, I. „Obiectivele și competențele predării-învățării disciplinelor socio-umane”, în vol. Educația în mileniul III, Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos”, Galați, 2004;

Miroiu, M.(coord.), Filozofie, E. D. P., București, 1996;

Russ, J., Metodele în filozofie, Ed. Enciclopedică, București, 1999;

Schnadelbach, H. și Martens, E. (editori), Filozofie. Curs de bază, Ed. științifică, București, 1999.

DIDACTICA MATEMATICII

Conținutul disciplinei

Tematică generală

Tematică curs

Tematică seminar

- obiectul didactica matematicii

- învățământul mat. în contextul reformei

-metodologia activității did. la matematică

-probleme generale ale predării matematicii in gimnaziu, liceu, scoli profesionale

-proiectarea demersului didactic la matematica

- documente de planificare a muncii profesorului de matematică

- analiza logico - funcționala a conținutului manualelor alternative de matematica; criterii de selectare a manualelor

- variante ale lecțiilor de matematica de diverse categorii

- specificul problemelor la matematică

- evaluarea la matematică

Bibliografie obligatorie

selectivă

Anastasiei, M. - Metodica predării matematicii, Univ. ”A. I.Cuza", Iași, 1985

Avadanei, C. s.a. - De la matematica elementara spre matematica superioara, Ed. Academiei, Buc., 1987

Banea, H.   -  Metodica predării matematicii, Ed.Paralela 45, Pitești, 1998

Brânzei D.Bazele raționamentului geometric, Ed. Academiei, 1986

Mihaileanu, N. - Istoria matematicii, vol.2, Ed. Enciclopedica Romana, Buc., 1981

Miron, R., Brânzei -  Fundamentele aritmeticii si geometriei, Ed. Academiei, Buc., 1983

Rus, I; Varna, D  - Metodica predării matematicii, E.D.P., Buc., 1983

Singer, N. - Ghid Metodologic pentru aplicarea programelor de matematica, Ed. Aramis, Buc. (coord)  2001

Stoica, A. - Reforma evaluării in învățământ, Ed.Sigma, Buc., 2000

Vârtopeanu, I.  - Met. pred. mat., Ed. Sitech Craiova, 1998.

*** Ghid de evaluare la matematica, M.E.N., S.N.E.E., Ed. TRITHEMIUS MEDIA Buc.,1999;

*** Programe școlare, Aria curriculara matematica si științe ale naturii M.E.C., C.N.P.C, Buc., 2001

*** Manuale alternative de matematica, ultimele ediții.

 DIDACTICA GEOGRAFIEI

Conținutul disciplinei

Tematică generală

Tematică curs

Tematică seminar

- Obiectul, structura și scopul cursului  DIDACTICA GEOGRAFIEI

-Aplicarea principiilor didactice în predarea-învățarea  geografiei 

-  Obiectivele pedagogice ale studierii  geografiei  în învățământul românesc

-  Conținutul învățământului  geografic în școală

- Metodele de învățământ specifice predării-învățării  geografiei  în școală.   Mijloacele de învățământ pentru studierea geografiei în școală

- Metodele de învățământ ale predării geografiei în școală

-  Metodologia integrării mijloacelor de învățământ în lecție.

- Forme de organizare a procesului de predare-învățare a geografiei

- Evaluarea și autoevaluarea cunoștințelor de geografie la clasa a patra primară

- Dascălul de geografie– vocație, tact pedagogic, cunoștințe și convingeri;

 - Ierarhia obiectivelor educaționale: finalitățile educației, obiectivele  studierii geografiei, ca disciplină de învățământ,  obiectivele lecției acestei discipline

 - Metodologia elaborării obiectivelor la nivelul lecției, dificultăți, avantaje și limite în formularea explicită a obiectivelor lecției de geografie

 - Metodele de învățământ – exerciții și modalități aplicative pentru fiecare metodă prezentată la curs; Formarea reprezentărilor și noțiunilor prin predarea-învățarea geografiei; Aplicații pe calculator.

 - Proiectul de lecție, instrument al activității profesionale

 - Forme de evaluare și autoevaluare ale activității școlare din lecțiile de geografie.

Bibliografie

obligatorie selectiva

Barna, A., Antohe, G., Curs de pedagogie.vol I și II, Ed. Logos, Galați, 2004

Barna, A., Antohe, G., Îndrumar metodic pentru practica pedagogică., Institutori, Ed. Fundației Universitare “Dunărea de Jos”, Galați, 2002.

Vrabie Dumitru, Psihologia educației, Ed. Geneze, Galați, 2002

Albulescu, I., Predarea și învățarea disciplinelor socio-umane, Ed. Polirom, Iași, 2000;

Cerghit, Ioan,  Metode de învățămînt, E.D.P., București, 1980;

Cerghit, Ioan, Perfecționarea lecției în școala modernă, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1983.

Mérenne-Schoumaker, Bernadette, Didactica geografiei, I, Organizarea procesului instructiv-educativ, Ed. ALL, București, 1998;

Dragu, Valerian ș.a., Geografie-Geologie. Ghid metodic, POLIROM, București, 2000;

Dănuț, O., Enache, M., Oltescu, E., Metodica predării geografiei, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1984;

Horaicu, ,Corneliu Metodica predării geografiei, Ed. Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 1998;

MEN, Ghid de evaluare la geografie, București, 1999

Tomescu, V. ș.a., Metodica predării geografiei și științelor naturii în ciclul primar, Ed. „Gheorghe Alexandru”, Craiova, 1999

Programa școlară pentru gimnaziu și pentru liceu – apărute în “Curriculum Național”, 2001-2002

DIDACTICA EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI  

Conținutul disciplinei

Tematică generală

Tematică curs

Tematică seminar

-Educația fizic㠖 definiție, funcții, scop, obiective

-Lecția – formă de bază a practicării exercițiilor fizice.

-Particularitățile morfologice, funcționale, psihice și motrice ale elevilor.

-Proiectarea activității de educație fizică școlară

-Formele de exersare în educația fizică școlară

- Documentele oficiale privind educație fizică școlară.

-Evidența în educația fizică școlară.

- Metodologia de evaluare în educație fizică și sport.

-Metodica îndeplinirii obiectivelor educației fizice.

Bibliografie obligatorie

selectivă

Badiu Toma și colab., Metodica educației fizice a tinerei generații, Editura Mongabit, Galați, 2000.

Rață Gloria,  Didactica educației fizice școlare, Editura Alma Mater, Bacău,2004.

M.Ed.C., Curriculum național, Ghid metodologic de aplicare a programelor de educație fizică si sport în învățământul primar, gimnazial si liceal,, București, 2001.

 DIDACTICA FIZICII

Conținutul disciplinei

Tematică generală

Tematică curs

Tematică seminar

Obiectul de studiu al metodicii

Obiectivele predării –învățării fizicii în gimnaziu și liceu

Conținutul fizicii școlare

Principiile didactice aplicate la fizică

Învățarea școlară. Aspecte specifice ale învățării școlare a fizicii. Principalele tipuri de învățării școlare. Metodologia didactică

Mijloace de învățământ folosite la fizică

Verificarea și evaluarea rezultatelor școlare

Proiectarea și derularea procesului didactic

Învățământul modern

Clasificarea și definirea tipurilor de obiective pedagogice.

Studiul planului-cadru de învățământ. Prezentarea manualelor alternative.

Rolul principiilor didactice în predarea fizicii.

Elaborarea unor proiecte didactice anuale și semestriale pentru un an de studiu.

Descrierea metodelor de predare - învățare a fizicii școlare și modalități de aplicare a lor .

Aplicabilitatea mijloacelor de învățământ în predarea fizicii. Instruirea asistată de computer în predarea fizicii.

Clasificarea și descrierea tipurilor de evaluare. Întocmirea testelor de evaluare cu exemple din diferite capitole ale fizicii.

Bibliografie obligatorie

selectivă

Barna, A., Antohe, G. - Curs de pedagogie, Ed. Logos, Galați,  2005,vol. I-II;

Nicola, I - Pedagogie, E.D.P., Buc., 1994,

Emanoil Tereja - Metodica predării fizicii, Editura ADC, Vaslui, 1995

Murariu Gabriel - Evaluations Systems. A computational approach, The VI-th International Educational Conference, Iași, 2002

DIDACTICA RELIGIEI

Conținutul disciplinei

Tematică generală

Tematică curs

Tematică seminar

1. Specificul disciplinei. Importanța educației religioase.

2. Educația religioasă ieri și azi.

3. Educația religioasă ca drept al omului.

4. Cunoașterea lui Dumnezeu și cunoașterea sinelui.

5. Finalitățile educației religioase.

6. Educația religioasă în diferite etape psihogenetice.

7. Principiile de realizare a educației religioase.

8. Metodologia educației religioase.

9. Probleme privind evaluarea.

10. Proiectarea lecției de religie.

Relația religie-educație.

Religia și provocările lumii contemporane..

Învățarea in școală. Esența învățării. Statutul cadrului didactic de religie.

Conceptul de curriculum.

Organizarea conținuturilor, proiectarea și desfășurarea activității didactice.

Metodele clasice și metodele moderne folosite în predarea religiei.

Metodologia integrării mijloacelor de învățământ în lecțiile de religie.

Lecția de religie. Categorii, tipuri, variante ale lecției .

Tipuri, forme, metode și tehnici ale evaluării rezultatelor școlare la religie.

Bibliografie obligatorie

selectivă

Băncilă, Vasile, Educația religioasă a copilului, București, Anastasia, 1996.

Cucoș, Constantin, Educația religioasă, repere teoretice și metodice, Iași, Polirom, 1999.

Danciu, A, Metodica predării religiei în școlile primare, gimnazii și licee, Buc, Anastasia, 1999.

Eliade, Mircea, Istoria credințelor și ideilor religioase, Ed. Univers , București, 1999.

Șebu, S. (coord)Metodica predării Religiei, Ed.Reîntregirea ,Alba-Iulia, 2000.

 DIDACTICA DISCIPLINELOR TEHNOLOGICE (profil SIA)

Conținutul disciplinei

Tematică generală

Tematică curs

Tematică seminar

- Obiectul de studiu și problematica didacticii disciplinelor tehnice de specialitate

- Analiza obiectivelor educaționale din perspectiva disciplinelor de specialitate în domeniul mecanic

- Prezentarea și analiza curriculum-ului disciplinelor de specialitate (profil SIA)

- Metode de predare învățare specifice disciplinelor tehnice

- Mijloace de învățământ

- Forme de organizare a procesului instructiv educativ la disciplinele tehnice

- Probleme specifice evaluării la disciplinele de specialitate (profil SIA)

- Proiectarea activității didactice

- Locul și rolul disciplinelor  tehnologice în procesul instructiv – educativ.

- Documentele care stau la baza proiectării activității didactice la nivel macro-structural: Curriculum Național, planuri cadru de învățământ, programe școlare.

-Aplicații practice privind conținutul de instruire al disciplinei

-Aplicații practice privind utilizarea: metodelor de predare / învățare

-Proiectarea secvențelor de captare a atenției și de conexiune inversă pentru diferite tipuri de lecții.

-Aplicație practică privind proiectarea didactică

-Aplicații practice privind elaborarea instrumentelor de evaluare

-Aplicații practice de integrare în activitățile de învățare a mijloacelor multimedia și elaborarea materialelor didactice

Bibliografie obligatorie

selectivă

Barna, A., Antohe G. Curs de pedagogie – teoria instruirii și evaluării, Editura Fundației Universitare ‘’Dunărea de Jos’’ Galați 2004

Cerghit I. Metode de învățământ (ediția a III-a) E. D. P. București 1998

Chirea, G. (coord.) Ghid de evaluare pentru disciplinele tehnologice, S.N.E.E. București, 2001

Gheorghiu Al.; Popovici M. M. - Elemente de tehnologie didactică, București,  E.D.P. 1983.

Ionescu, M; Radu, I. - Didactica modernă  Editura DACIA, Cluj – Napoca, 2001

Lichiardopol L., Ștefan Cr. și colectiv  Educație tehnologică - ghidul profesorului, Editura Corint, București, 2001

Purțuc D. - Modele de instruire formativă specifice disciplinelor tehnice, Iași, Editura Spiru Haret, 1996

* * * Curriculum Național pentru învățământul obligatoriu  - Cadru de referință, MEN București 1998

* * * Curriculum Național pentru învățământul liceal – Programe școlare pentru clasa a IX – XII MEN București 1999, 2001, 2002

 DIDACTICA SOCIOLOGIEI  

Conținutul disciplinei

Tematică generală

Tematică curs

Tematică seminar

Specificul disciplinei. Importanța didacticii sociologiei.

Obiectivele de studiu ale didacticii sociologiei.

Specificul teoriei curriculumului la ora de sociologie.

 Proiectarea lecției de sociologie.

Contextualizarea principiilor didactice în predarea sociologiei.

Repere ale eficienței didactice la lecția de Sociologie. Tipuri de lecție.

Metodologia didactică și mijloacele de învățământ.

Strategii educaționale centrate pe elev la ora de Sociologie.

Specificul evaluării la lecția de Sociologie.

Obiectul și importanța didacticii sociologiei.

Statutul educației sociologice în școala românească.

Obiectivele procesului didactic.

Organizarea conținutului procesului de învățare a sociologiei din perspectiva reformei curriculare.

Proiectarea activității didactice. Aplicații.

Specificul tipurilor de lecție la sociologie.

Metodologia didactică și mijloacele de învățământ specifice predării sociologiei.

Strategii educaționale centrate pe elev la ora de Sociologie.

Evaluarea rezultatelor învățării.

Bibliografie obligatorie

selectivă

Albu, Gabriel, Introducere într-o pedagogie a libertății, Despre libertatea copilului și autoritatea adultului,Editura Polirom, Iași, 1998.

Albulescu, Ion; Albulescu, Mirela, Predarea și învățarea disciplinelor socio-umane. Elemente de didactică aplicată, Editura Polirom, Iași, 2000.

Albulescu, Mirela; Albulescu, Ion, Studiul Disciplinelor Socio –Umane, Aspecte formative: structura și dezvoltarea competențelor, Editura Dacia Educațional, Cluj-Napoca, 2002.

Cucoș, Constantin (coord.), Educația – provocări la început de mileniu, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2005.

Miroiu, Adrian, Învățământul românesc azi, Editura Polirom, Iași, 1998.

DIDACTICA DISCIPLINELOR TEHNICE   

Conținutul disciplinei

Tematică generală

Tematică curs

Tematică seminar

- Obiectul de studiu și problematica didacticii disciplinelor tehnice de specialitate

- Normativitatea activității de predare-învățare-evaluare

- Analiza obiectivelor educaționale din perspectiva disciplinelor de specialitate în domeniul mecanic

- Prezentarea și analiza curriculum-ului disciplinelor de specialitate (profil mecanic)

- Metode de predare învățare specifice disciplinelor tehnice

- Mijloace de învățământ

- Forme de organizare a procesului instructiv educativ la disciplinele tehnice

- Probleme specifice evaluării la disciplinele de specialitate (profil mecanic)

- Proiectarea activității didactice

- Proiectarea și desfășurarea activității didactice asistate de calculator

- Cerințele standardului pentru profesia didactică. Locul și rolul disciplinelor tehnice și tehnologice în procesul instructiv – educativ.

- Documentele care stau la baza proiectării activității didactice la nivel macro-structural: Curriculum

Național, planuri cadru de învățământ, programe școlare. Informarea cadrelor didactice cu ajutorul Internet-ului.

 -Aplicații practice privind conținutul de instruire al disciplinei

-Aplicații practice privind utilizarea: metodelor de predare / învățare

-Proiectarea secvențelor de captare a atenției și de conexiune inversă pentru diferite tipuri de lecții.

-Aplicație practică privind proiectarea

-Aplicații practice privind elaborarea instrumentelor de evaluare

-Aplicații practice de integrare în activitățile de învățare a mijloacelor multimedia și elaborarea materialelor didactice

-Exemplificarea utilizării diferitelor produse software pentru elaborarea de aplicații destinate instruirii asistate de calculator

Bibliografie obligatorie

selectivă

Barna, A., Antohe G. Curs de pedagogie, Ed. Fundației Universitare ‘’Dunărea de Jos’’ Galați 2004, vol I, II

Cerghit I. Metode de învățământ (ediția a III-a) E. D. P. București 1998

Chirea, G. (coord.) Ghid de evaluare pentru disciplinele tehnologice, S.N.E.E. București, 2001

Gheorghiu Al.; Popovici M. M. - Elemente de tehnologie didactică, București,  E.D.P. 1983.

Ionescu, M; Radu, I. - Didactica modernă  Editura DACIA, Cluj – Napoca, 2001

Lichiardopol L., Ștefan Cr. și colectiv  Educație tehnologică - ghidul profesorului, Editura Corint, București, 2001

Purțuc D. - Modele de instruire formativă specifice disciplinelor tehnice, Iași, Editura Spiru Haret, 1996

Singer, M., Sarivan L.(coord) Ghid metodologic pentru educație tehnologică, informatică, tehnologia informației – liceu teoretic (elaborat de Consiliul Național pentru Curriculum) București, 2001

 DIDACTICA INFORMATICII   

Conținutul disciplinei

Tematică

generală

Tematică curs

Tematică seminar

I. Introducere

1. Didactica Informaticii – o știință  pedagogică

II. Învățământul informatic. Conținut și documente școlare

1. Conceptul de curriculum

2. Documentele școlare

III. Proiectarea și desfășurarea activității de învățare a Informaticii

1. Categorii de obiective educaționale

2. Proiectarea didactică

3. Normativitatea activității didactice la orele de Informatică

4. Metode, mijloace și strategii instructiv edulative folosite în predarea-învățarea Informaticii

IV. Variante ale lecțiilor de informatică

1. Lecția de comunicare și însușire de noi cunoștințe

2. Lecția mixtă sau combinată

3. Lecția de formare și consolidare a deprinderilor și priceperilor.

4. Lecția de recapitulare și sistematizare a cunoștințelor.

5. Lecția de verificare și apreciere a rezultatelor școlare.

V. Evaluarea școlară la orele de informatică

1. Forme, metode și instrumete de evaluare folosite în cadrul orelor de

2.  Aprecierea rezultatelor            

VI. Prezentare metodică a metodelor de sortare a tablourilor

1. Prezentarea metodelor de sortare a tablourilor

2. Strategia didactică folosită pentru predarea-învățare metodelor de sortare a tablourilor

- Seminar introductiv

- Transpunerea conținuturilor curriculare în documente școlare

- Elaborarea programei unei discipline opționale

- Conceptul de obiectiv educațional. Clasificarea obiectivelor educaționale. Operaționalizarea obiectivelor

- Competențe și derivarea competențelor

- Proiectarea activității de predare a informaticii. Proiectarea unei unități de învățare

- Rolul principiilor didactice în predarea-învățarea Informaticii

- Metodologii și mijloace moderne pentru predarea-învățarea Informaticii

- Lecția de comunicare și însușire de noi cunoștințe. Lecția mixtă sau combinată. Caracteristici. Analiza unor proiecte de lecție. Exerciții de proiectare

- Lecția de formare și consolidare a deprinderilor și priceperilor. Caracteristici. Analiza unor proiecte de lecție. Exerciții de proiectare

- Lecția de recapitulare și sistematizare a cunoștințelor. Caracteristici. Analiza unor proiecte de lecție. Exerciții de proiectare

- Lecția de verificare și apreciere a rezultatelor școlare. Caracteristici. Analiza unor proiecte de lecție. Exerciții de proiectare

- Evaluarea școlară la orele de informatică. Aplicații

- Analiza comparativă, din punct de vedere metodic, a metodelor de sortare a tablourilor

Bibliografie obligatorie

selectivă

Andrei Barna, Georgeta Antohe – Curs de pedagogie. Fundamentele și teoria educației, Editura Logos, Galați, 2001;

Andrei   Barna,  Georgeta  Antohe  –  Curs de pedagogie.  Teoria instruirii,      curriculum-ului și evaluării, Editura Logos, Galați, 2001;

C. Masalagiu, I. Asiminoaei, I. Maxim – Metodica predării Informaticii, Editura       MATRIX ROM, București, 2001;

I. Mirică, C. Bocăneal㠖 Metodica predării Informaticii, Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos”, Galați, 2003;

Carmen Lidia Petre, Cristea Boboil㠖 Elemente de metodica predării Informaticii în școală, Editura Dova, Craiova, 1997;

Carmen Petre, Daniela Popa, Ștefania Crăciunoiu, Camelia Iliescu – Metodica predării Informaticii și TehnologieiInformației, Editura Arves, Craiova, 2002;

V. Rusu – Metodica predării Informaticii. Sortarea tablourilor, Universitatea de Vest, Timișoara, 1996;

***** - Ghid de evaluare. Informatică și Tehnologia Informației, București 2001;

***** - Ghid metodologic. Tehnologia informației și a comunicațiilor în procesul didactic, București, 2002;

***** - Ghid metodologic. Aria curricular㠓Tehnologii”. Educație tehnologică, Tehnologia informației, Informatică , București, 2002

  DIDACTICA LIMBII ENGLEZE  

Conținutul disciplinei

Tematică generală

Tematică curs

Tematică seminar / lucrări practice

- Language analysis and awareness. The learner/teacher and learning/teaching context;

- Teaching language areas;

- Teaching language skills;

- Error correction and testing. Teacher’s self-assessment and development. Course evaluation.

-English syllabus/ curriculum;

- Planning lessons. Developing observation skills;

-Approaches to teaching/learning language. Microteaching.

- Approaches to teaching/learning language skills. Microteaching.

- Evaluation, (self)assessment and development-

Bibliografie obligatorie

selectivă

Bontilă, R., A Student-Teacher’s Teaching Practice Guide, Alma, 2003.

Cross, D., A Practical Handbook of Language Teaching, Longman, 1991;

Harmer, J., How to Teach English, Longman, 1998;

Harmer, J., The Practice of English Language Teaching, Longman, 1991;

Nunan, D., Language Teaching Methodology, Prentice-Hall, 1991;

Scrivener, J., Learning Teaching, Macmillan, 1994;

 DIDACTICA LIMBII FRANCEZE  

CONȚINUTUL DISCIPLINEI

Tematică generală

Tematică curs

Tematică seminar

1. Aspects généraux de la didactique des langues étrangères. Approche communicative et enseignement fonctionnel du FLE. 2. L’application créative des principes didactiques à l’enseignement du FLE. 3. Méthodes et procédés utilisés dans l’enseignement du français langue étrangère. 4. L’enseignement-apprentissage de la prononciation et de l’orthographe. 5. L’enseignement-apprentissage du vocabulaire. 6. L’enseignement-apprentissage de la grammaire. 7. L’enseignement-apprentissage de la culture et de la civilisation françaises. 8. L’enseignement-apprentissage de l’xpression écrite (types, notions de mise en texte, éléments de théorie littéraire). 9. La nouvelle pédagogie de l’expression écrite. 10. La nouvelle pédagogie de l’expression orale. 11. Techniques de développement de l’expression orale. 12. Procédés d’évaluation. 13. Méthodologie des moyens audio-visuels. Multimédia et enseignement-apprentissage du FLE. 14. Documents didactiques et projection didactique.

1. Composantes de la formation initiale des enseignants de FLE . 2. Didactique du FLE et contrastivité. Étude comparative, critique des manuels de FLE en vigueur. 3. Elaboration de la stratégie didactique: projets et scénarios de classe. Exploitation des ressources. Utilisation didactique des TIC. 4. Classes de FLE: corrélation entre le type de lesson, les méthodes et les procédés. L’enseignement modulaire. 5. Typologie et rôle des activités ludiques en classe de FLE. 6. Strategies discursives (comment motiver et stimuler l’expression orale et écrite des élèves). 7. Typologie, rôle et importance des documents authentiques en classe de FLE.

Bibliografie obligatorie

selectivă

Bertocchini, P., Constanzo, E., Manuel d’autoformation à l’usage des professeurs de, Hachette, Paris, 1989. Boyer, H., Boutzbach-Rivi, M., Pendanx, M., Nouvelle introduction à la didactique du français langue étrangère, Paris, CLE International, 1990. Cristea, T., Linguistique et techniques d’enseignement, TUB, București, 1984. Cuq; J-P., Une introduction à la didactique de la grammaire en français langue étrangère, Didier / Hatier, Paris, 1996. Ionescu, M., Radu, I., Didactica modernă, Dacia, Cluj-Napoca, 2004. Lothe, E., Enseigner l’oral en interaction, Hachette, Paris, 1995. Nica, T., Ilie, C., Tradition et modernité dans la didactique du FLE, Editura „Celina”, Craiova, 1995. Porcher, L., Le français langue étrangère. Emergence et enseignement d ‘une discipline, Hachette (Education), Paris, 1995. Roman Dorina, Didactique du FLE, Umbria, Baia Mare, 1994.

 DIDACTICA ISTORIEI  

Conținutul disciplinei

Tematică generală

Temele cursului

Tematică seminar

- Obiectul, structura și scopul Didacticii Istoriei în școală

-  Obiectivele pedagogice ale studierii istoriei în învățământul preuniversitar românesc

-  Conținutul învățământului istoric în învățământul preuniversitar românesc

- Metodele de predare învățare a istoriei

- Mijloacele de învățământ pentru studierea istoriei în școală

- Forme de organizare a procesului de predare-învățare a istoriei

-  Evaluarea și autoevaluarea rezultatelor școlare la istorie

- Profesorul de istorie – vocație, tact pedagogic, cunoștințe și convingeri;

- Ierarhia obiectivelor educaționale: finalitățile educației, obiectivele  studierii istoriei ca disciplină de învățământ,  obiectivele lecției de istorie; Conceptul de competență școlară.

- Metodologia elaborării obiectivelor lecției de istorie

- Metodele de învățământ – exerciții și modalități aplicative pentru fiecare metodă prezentată la curs;

- Formarea reprezentărilor și noțiunilor de istorie - Proiectul de lecție, instrument al activității profesionale – elaborarea  unui proiect de lecție,

- Forme de evaluare și autoevaluare ale activității școlare prin lecțiile de istorie

Bibliografie obligatorie

selectivă

Cerghit, Ioan, Metode de învățământ, E.D.P., București, 1980;

Ene , Elena ș. a., Metodica predării istoriei României,E.D.P., București, 1983;

Fezeleu, Călin, Didactica Istoriei, Presa universitară clujeană, Cluj-Napoca, 2000,

Ioniță, Gh. I., Metodica predării istoriei, Ed. Universității din București, 1997;

Păun, Ștefan, Didactica istoriei, Editura Corint, București, 2003;

Popa, I. R., Metodica predării istoriei în învățământul preuniversitar, Ed„Gheorghe Alexandru”, Craiova, 1999.

Singer, M. (coord.), Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de Istorie, clasele  IV- VIII, Buc, 2001;

Singer, M. (coord. proiect), Ghid metodologic pentru aplicarea programelor școlare din aria curricular㠄Om și societate” învățământ liceal, București, 2001;

Tănasă, Gheorghe, Metodica predării-învățării istoriei în școală, Ed. „Spiru Haret”, Iași, 1997;

 DIDACTICA LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE  

Conținutul disciplinei

Tematică generală

Tematică curs

Tematică seminar

Conceptul și problematica curriculum-ului.

Proiectarea activității didactice

Strategia modulării lecției.                                        

Predarea textului epic, liric și dramatic în gimnaziu și liceu.

Concepte operaționale utilizate în procesul de predare- învățare.

Predarea lecției de limbă română. Proiectarea modulară.

Tehnica elaborării compunerilor (compozițiilor). Sugestii metodice privind evaluarea la limba și literatura română.

Conceptul de curriculum. Curriculum Național. Curriculum la Decizia școlii. Aria curriculară "Limbă și Comunicare". Obiective educaționale.

Organizarea conținuturilor si proiectarea si desfășurarea activității didactice.  

Metodele clasice și metodele moderne folosite în predarea  limbii și literaturii române.

Lecția de limbă și literatură român㠖 categorii, tipuri, variante ale lecției .

Forme extrașcolare ale activităților instructiv-educative.

Tipuri, forme, metode și tehnici ale evaluării rezultatelor școlare la limba și literatura română.

Bibliografie obligatorie

selectivă

Barna A., Antohe G., Curs de pedagogie. Vol I și II, Ed. Fundației Universitare “Dunărea de Jos”, Galați, 2005.

Barna A., (coordonator), Îndrumar metodic pentru practica pedagogică, Ed. Fundației Universitare “Dunărea de Jos”, Galați, 2004.

Bărboi Constanța (coord.), Metodica predarii limbii si literaturii romane in liceu, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1983.

Cerghit,  Ioan, Metode de învățământ, E.D.P.,  Editura Polirom, Iași, 2006.

***, Curriculum National pentru invatamântul obligatoriu. Cadru de referintă, clasele V-VIII, IX-XII, Consiliul National pentru Curriculum, MEN, Bucuresti, 2001

Goia Vistian, Didactica limbii si literaturii romane pentru gimnaziu si liceu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002.

Lateș, George, (coord), Ghidul formării inițiale a profesorului de română, Editura Fundației Universitare "Dunărea de Jos", Galați, 2007 .

Marinescu, V., Metodica predării limbii și literaturii române, Ed. România de Mâine, Buc 2004.

Parfene, Constantin: Limba și literatura română, Ghid metodologico-aplicativ, Ed. Polirom, Iași, 1999.

 DIDACTICA ȘTIINȚELOR ECONOMICE  

Conținutul disciplinei

Tematică generală

Tematică curs

Tematică seminar

1. Obiectul de studiu și problematica didacticii specialității

1.1. Specificul metodicii. Didactica generală și didactica specialității. Obiectul de studiu al didacticii științelor economice.

1.2. Obiectivele și importanța studierii didacticii.

2. Rolul educației economico-sociale pentru tânăra generație din România.

2.1. Tranziția României la economia de piață;

2.2.Disciplinele economice în fața unor noi provocări;

2.3. Corelarea obiectivelor economice cu cele ale educației pentru carieră.

3. Componentele și obiectivele formativ-educative ale predării și însușirii cunoștințelor proprii disciplinelor economice. Principiile predării-învățării disciplinelor economice.

3.1. Componentele și obiectivele formativ-educative ale predării și însușirii cunoștințelor proprii disciplinelor economice;

3.2. Lista obiectivelor formativ-educative ale predării și însușirii cunoștințelor proprii disciplinelor economice.

4. Organizarea conținutului procesului de învățare a disciplinelor economice din perspectiva reformei curriculare

4.1. Curriculum-ul – conceptualizare, conținut, tipologie;

4.2. Reforma curriculară în învățământul românesc;

4.3. Produse curriculare.

5. Obiectivele procesului didactic

5.1 Sistemul finalității acțiunii educaționale;

5.2.Proiectarea obiectivelor în spiritul taxonomiei;

6. Metodologia didactică și mijloacele de învățământ

6.1. Clasificarea metodelor de învățământ;

6.2.Metodele de comunicare, de explorare a realității, metodele bazate pe acțiune.

6.3.Metodele de raționalizare a predării și învățării.

7. Evaluarea rezultatelor învățării

7.1. Evaluarea rezultatelor învățării;

7.2. Tipuri și metode de evaluare;

7.3. Testele de evaluare didactică.

8. Proiectarea activității didactice.

1. Obiectul și importanța didacticii științelor economice.

2. Competențele profesionale și formarea lor.

3. Curriculum-ul disciplinelor economice. Documentele școlare și analiza lor.

4. Metodologia didactică. Rolul metodelor activ-participative în activitatea de învățământ.

5. Perfecționarea lecției în școala modernă. Prezentarea și analiza diferitelor tipuri și variante de lecții. Aplicații.

6. Evaluarea în procesul de predare-învățare. Locul și rolul învățării. Tipuri și strategii. Erorile și combaterea lor. Parametrii unei evaluări corecte. Elaborarea instrumentelor de evaluare.

7. Proiectarea curriculară și pregătirea didactică.

 

Bibliografie obligatorie

selectivă

Cristea, Sorin, Dicționar de pedagogie, Ed. Litera, 2000.

Curriculum Național pentru învățământul obligatoriu, București, MEN, 1998.

Curriculum Național. Programe școlare pentru clasa a X-a, București, MEN, 2000.

Dodescu, Ana, Metodica predării economiei, Ed. Universității din Oradea, 2001.

Ionescu, M.; Radu, I., Didactica modernă, Ed. Dacia, Cluj, 1995.

Nicola, I., Tratat de pedagogie școlară, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1996.

Nicolai, Maria, Metodica

 PSIHOPEDAGOGIA CREATIVITĂȚII  

Conținutul disciplinei

Tematică generală

Tematică curs

Tematică seminar

1.Creativitatea – componentă esențială a personalității

2.Dezvoltarea procesului creator 

3. Dezvoltarea creativității

4.Cultivarea creativității în învățământ

 

- Rolul și importanța creativității în procesul instructiv-educativ. Profilul psihologic al personalității profesorului și elevului.

- Factori implicați în procesul de creație.

- Metode și tehnici de stimulare a creativității: brainstorming, Philips 6-6, metoda 6-3-5, discuția panel.

- Mediul școlar ca mediu creativ. Procedee de stimulare a creativității specifice disciplinei de învățământ. Probe, teste, exerciții aplicative și jocuri de stimulare a creativității elevilor.

Bibliografie obligatorie

selectivă

Amahile, T., Creativitatea ca mod de viață, Ed. Științifică și tehnică, București, 1997

Băban, A., (coordonator) Consiliere educațională, Ed. Ardealul, Cluj-Napoca, 2001

Crețu, C., Psihopedagogia succesului, Ed. Polirom, Iași, 1997

Ionescu, M.; Radu, I., Experiența didactică și creativitate, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1987

Landau, E., Psihologia creativității, Bucuresti, EDP, 1979

Roco, M., Creativitate și inteligență emoțională, Ed. Polirom, Iași, 2004

Roșca, Al., Creativitatea generală și specifică, ed. Academiei, București, 1981

Stoica, A., Creativitatea elevilor, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1983

Vrabie, D., Psihologia creativității, în Psihologia școlară, Editura Evrika, Brăila, 1999, p.249-305

 SOCIOLOGIA EDUCAȚIEI 

Conținutul disciplinei

Tematică generală

Tematică curs

Tematică seminar

1. Educația. Conținut, structură, funcții. (2 ore)

2. Obiectul și problematica sociologiei educației. Teorii sociologice ale educației    (2 ore)

3. Societate și educație. Delimitări conceptuale. Rolul social al educației în viziunea lui Emile Durkheim. (2 ore)

4. Învățarea socială. Modalități specifice de abordarea a conceptului de socializare.        (2 ore)

5. Analiza educației din perspectivă macrosociologică. Sistemul de învățământ și familia. Democratizarea și descentralizarea învățământului. (2 ore)

6 Analiza educației din perspectivă microsociologică. Organizația școlară. Clasa de elevi. (2 ore)

7. Reforma învățământului românesc. (2 ore)

1. Seminar introductiv: Specificul sociologiei educației (2 ore)

2. Întemeierea sociologiei ca știință.       (4 ore)

3. Teoria durkheimistă a faptului social. Funcția socială a educației. (4 ore)

4. Grupul și psihologia de grup. Caracteristicile definitorii ale grupurilor mici. (4 ore)

5. Școala ca organizație. (4 ore)

6. Acțiunea educativă între succes și eșec. (4 ore)

7. Cultura și managementul școlii. (4 ore)

8. Reforma învățământului în lumina integrării europene. (2 ore)

 

Bibliografie obligatorie

selectivă

Andrei, Petre, Sociologie generală, Ed. Academiei, București, 1978.

Durkheim, Emile, Regulile metodei sociologice, Ed. Științifică, București, 1974.

Durkheim, Emile, Educație și sociologie, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1980.

Joița, Elena, Pedagogia – știința integrativă a educației, Ed. Polirom, Iași, 1999.

Nicola, Ion, Pedagogie, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1982.

Plugaru, Liviu, Introducere în sociologia educației, Psihomedia, Brașov, 2004.

Spencer, H., Eseuri despre educație, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1973.

Stănciulescu, Elisabeta, Teorii sociologice ale educației, Ed. Polirom, Iași, 1996.

 PRACTICĂ PEDAGOGICĂ  

Conținutul disciplinei

Tematică generală

Tematică lucrări practice

 

 

 

 

1. Studiul documentelor ce reglementează activitatea instructiv-educativă la nivelul școlii, consemnarea datelor semnificative în caietul de practică pedagogică:

a.documente curriculare :

- planul cadru de învățământ;

- schemele orare;

- programele pentru predarea disciplinelor de învățământ;

- îndrumare, ghiduri pentru aplicarea planului cadru și a programelor;

b.documente de management educațional:

- planul de dezvoltare al instituției;

- planul managerial al consiliului de administrație;

- regulamentul de funcționare a instituției;

- regulamentul de ordine interioară;

c.documente de proiectare a activității instructiv-educative:

- proiectările anuale, semestriale, pe unități de învățare;

- proiectele de lecții pentru lecțiile demonstrative;

d.documentele comisiei metodice :

- planificarea activității metodice;

- materiale prezentate în comisia metodică.

2. Asistența la activitățile instructiv-educative la clasă, la activitățile de formare continuă, analiza acestora, consemnarea observațiilor în caietul de practică pedagogică:

-activități susținute de cadrele didactice și studenții practicanți;

-activități ale comisiei metodice și alte activități de perfecționare;

-activități cu părinții, activități extrașcolare.

3. Proiectarea și elaborarea unor materiale necesare organizării și desfășurării activităților didactice și educative:

a. materiale legate de activitatea directă la clasă:

- proiectarea anuală, pe unități de învățare la disciplina de specialitate (diferită pentru fiecare semestru de practică);

- proiecte de lecții pentru toate activitățile susținute;

- seturi de materiale didactice pentru disciplinele predate la clasele unde se efectuează practica;

b. materiale ce ilustrează activitatea desfășurată pentru cunoașterea și caracterizarea psihopedagogică a elevului:

- fișă/protocol de observație a unui elev;

- probe psihologice aplicate și interpretarea lor;

- fișa de caracterizare psihopedagogică a unui elev;

c. susținerea, autoevaluarea și evaluarea lecțiilor de probă:

- proiectarea și susținerea lecțiilor de probă la clase și discipline diferite;

- completarea fișelor de observații pentru lecțiile/activitățile asistate;

- autoevaluarea activităților susținute, pe baza criteriilor de evaluare a lecției;

- analiza și evaluarea activităților susținute de colegi, pe baza observațiilor consemnate în fișele de observație.

Bibliografie obligatorie

selectivă

Albulescu, Ion; Albulescu, Mirela, - Predarea și învățarea disciplinelor socio-umane. Elemente de didactică aplicată, Editura Polirom, Iași, 2000.

Asimionoaei I. , Masalagiu C. Maxim I.- Metodica pedării informaticii 2001 Editura Matrix ROM, București

Badiu Toma si colab. - Metodica educației fizice a tinerei generații, Editura Mongabit, Galați, 2000.

Barna Andrei , - Indrumar metodic pentru practica pedagogică, Editura Europlus, Galați, 2006.

Barna, A., Alecu, S., Caciuc, V. – Îndrumar pentru activitățile practic aplicative la disciplinele pedagogice, Editura Fundației Universitare "Dunărea de Jos", Galați, 2004.

Cerghit,  Ioan, - Metode de învățământ, E.D.P.,  Editura Polirom, Iași, 2006.

Chirea, G. (coord.) Ghid de evaluare pentru disciplinele tehnologice, S.N.E.E. București, 2001

Constantin Cucoș, - Educația Religioasă - repere teoretice și metodice, Ed. Polirom, Iași, 1999.

Curriculum Național pentru învățământul obligatoriu, București, MEN, 1998.

Curriculum Național. Programe școlare pentru clasa a X-a, București, MEN, 2000.

Danciu, Ana, - Metodica predării Religiei în școlile primare, gimnazii și licee, Ed. Anastasia, București, 1999

Dodescu, Ana, - Metodica predării economiei, Ed. Universității din Oradea, 2001.

Dulamă,M.E., - Didactica geografiei, Cluj-Napoca, 1996

Felezeu, C., - Metodica predării istoriei, Cluj-Napoca, 1998

Gheorghiu Al.; Popovici M. M. - Elemente de tehnologie didactică, București,  E.D.P. 1983.

Ilinca, N., - Didactica geografiei, București, 2002

Lichiardopol L., Ștefan Cr. și colectiv  - Educație tehnologică - ghidul profesorului, Editura Corint, București, 2001

Nicolai, Maria, - Metodica predării disciplinelor economice, EDP, București, 2004.

Păun, S., - Didactica istoriei, București, 2001

Purțuc D. - Modele de instruire formativă specifice disciplinelor tehnice, Iași, Editura Spiru Haret, 1996

Șebu, Sebastian, (coord.), - Metodica predării Religiei, Ed.Reîntregirea,  Alba-Iulia, 2000.

Tanasă, G., - Metodica predării învățării istoriei in școală, Iași, 1996

*** Curriculum național, Programe școlare pentru clasele I-VIII , Aria  curricular㠄Om și societate” M.E.N. , București , 1999 , Religie, Cultul  ortodox.

   STRUCTURA  ANULUI  UNIVERSITAR 2006-2007

 - învățământ de zi –

Luni 02 octombrie       -

Vineri 22 decembrie

12 săptămâni activitate didactică

Sâmbătă 23 decembrie       -

Duminică 07 ianuarie

2 săptămâni vacanță studenți

Luni 08 ianuarie       -

Vineri 19 ianuarie

2 săptămâni activitate didactică

Sâmbătă 20 ianuarie       -

Vineri 16 februarie

4 săptămâni sesiune de iarnă

Sâmbătă 17 februarie       -

Duminică 25 februarie

1 săptămână vacanță studenți

Luni 26 februarie       -

Vineri 01 iunie

14 săptămâni activitate didactică

Sâmbătă 20 iunie       -

Duminică 01 iulie

4 săptămâni sesiune de vară

Luni 02 iulie       -

Vineri 20 iulie

3 săptămâni practică

Sâmbătă 21 iulie       -

Duminică 30 septembrie

10 săptămâni vacanță studenți

Luni 27 august       -

Duminică 09 septembrie

2 săptămâni sesiuni de toamnă

 

Evaluarea studenților înscriși la programele de studii oferite de către DPPD se desfășoară prin următoarele forme:

  §   Evaluarea inițială se va realiza la începutul fiecărei discipline din cadrul programului de studii și va urmări identificarea nivelului cunoștințelor, abilităților, deprinderilor, atitudinilor necesare formării pentru profesia didactică;

§   Evaluarea formativă se va derula pe tot parcursul activității didactice și va urmări oferirea unui feed-back asupra calității activităților instructiv-educative prin utilizarea  unor metode, tehnici și instrumente variate.

§   Evaluarea sumativă (globală/finală) este utilizată pentru a stabili rezultatele învățării și a indica gradul în care au fost  atinse obiectivele fiecărei discipline în cadrul modulului prin intermediul examenelor scrise sau orale (în sesiunea de examene) sau verificărilor (în timpul presesiunii) în conformitate cu planul de învățământ și prevederile din programa analitică a disciplinei de studiu.

Înapoi